کسب درآمد در منزل بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی میتوانید به راحتی با ما میلیونی درامد کسب کنید tag:http://kasbdaramadd.mihanblog.com 2018-07-17T02:20:07+01:00 mihanblog.com تلگرام ما 2018-02-22T17:05:29+01:00 2018-02-22T17:05:29+01:00 tag:http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/21 تیکی تاکا تلگرام مااینجا کلیک کنید

تلگرام ما

اینجا کلیک کنید
]]>
آگهی جذب نیرو 2018-02-22T16:26:58+01:00 2018-02-22T16:26:58+01:00 tag:http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/20 تیکی تاکا کار در منزل برای آقایان و خانمهابه صورت پاره وقتشرایط مورد نیاز : سن ۱۸ سال به بالامدرک تحصیلی: سیکل به بالامهارت : آشنایی مختصر با موبایل و کامپیوتر و علاقه مند به برنامه‌نویسی( برای دریافت اپلیکیشن رایگان راهنمای کسب درآمد میلیونی اینجا کلیک کنید )تیم توسعه دهنده ما به تعدادی نیرو نیازمند استنیازی به دانش و مدرک برنامه‌نویسی نیستتیم توسعه دهنده ما سالهاست در مارکت های ایرانی فعالیت میکندما اپلیکیشن برنامه ساز اندروید کاملا فارسی به همراه فیلم آموزش رابرای شما ارسال خواهیم کردو در گوشی م
کار در منزل برای آقایان و خانمها

به صورت پاره وقت

شرایط مورد نیاز : 
سن ۱۸ سال به بالا
مدرک تحصیلی: سیکل به بالا
مهارت : آشنایی مختصر با موبایل و کامپیوتر و علاقه مند به برنامه‌نویسی


( برای دریافت اپلیکیشن رایگان راهنمای کسب درآمد میلیونی اینجا کلیک کنید )

تیم توسعه دهنده ما به تعدادی نیرو نیازمند است

نیازی به دانش و مدرک برنامه‌نویسی نیست

تیم توسعه دهنده ما سالهاست در مارکت های ایرانی فعالیت میکند

ما اپلیکیشن برنامه ساز اندروید کاملا فارسی به همراه فیلم آموزش را

برای شما ارسال خواهیم کرد

و در گوشی موبایل خود برنامه بسازید

شما برنامه رو میسازید و برای ما ارسال میکنید و ما به اسم تیم توسعه دهنده امینیما باند در مارکت ها منتشر خواهد کرد

و بدون شک فروش بالایی خواهیم کرد

و نسبت به فروش شما هشتاد درصد از فروش را دریافت خواهید کرد

هر دو روز به راحتی میتوانید برنامه بسازید

با درامد بالا و مکفی

آیا میدانستید بیشتر کسانی که در کافه بازار برنامه انتشار میکنند

برنامه‌نویسی رو بلد نیستند!
چند برنامه دارند و چند ترفند که ماهانه میلیونی کسب درآمد میکنند

نگران نباشید ما به شما این ترفند را آموزش میدهم و آنها را در اختیار شما قرار خواهیم داد

۲۴ ساعته پاسخگو هستیم برای راهنمایی شما

به دلیل حجم زیاد تماس ها لطفا پیام بدهید

کانال تلگرام ما


گروه تلگرام ما (برای کسانی که ریپورت هستند)


اینستاگرام ما


جیمیل ما


ارتباط برقرار کنید

]]>
کسب درآمد میلیونی 2018-02-22T15:19:39+01:00 2018-02-22T15:19:39+01:00 tag:http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/19 تیکی تاکا شاید پیش خودتون فکر کنیداین امکان وجود ندارد و این فقط درحد حرف است!اما باور کنید خیلی از آن چیزی که فکر میکنیدراحت تر استاین برنامه ها و بازی هایی که ما ساخته ایمو در مارکت ها منتشر کرده ایمبرنامه های ما در کافه بازارکلیک کنیدبرنامه های ما در ایران اپسکلیک کنید
شاید پیش خودتون فکر کنید

این امکان وجود ندارد و این فقط درحد حرف است!

اما باور کنید خیلی از آن چیزی که فکر میکنید

راحت تر است

این برنامه ها و بازی هایی که ما ساخته ایم

و در مارکت ها منتشر کرده ایم

برنامه های ما در کافه بازار

کلیک کنید


برنامه های ما در ایران اپس

کلیک کنید


]]>
اپلیکیشن 2018-02-11T04:00:44+01:00 2018-02-11T04:00:44+01:00 tag:http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/18 تیکی تاکا اپلیکیشن رایگان راهنمای آموزشکسب درآمد میلیونی در منزلمنتشر شدشما برای دریافت این اپلیکیشناینجا کلیک کنید
اپلیکیشن رایگان راهنمای آموزش

کسب درآمد میلیونی در منزل

منتشر شد

شما برای دریافت این اپلیکیشن

اینجا کلیک کنید
]]>
صرفه‌جویی در هزینه 2018-02-11T03:55:38+01:00 2018-02-11T03:55:38+01:00 tag:http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/17 تیکی تاکا اگر شما بخواهید به عنوان ناشر در کافه بازار ثبت‌نام کنیدباید مبلغ :* ۴۰٫۰۰۰ تومان *به کافه بازار بپردازید !!اما نیازی به این کار نیست !!ما  این هزینه رو پرداخت کرده ایم !!شما فقط* مبلغ ۲۰۰۰ تومان * بابتپکیج اولو * مبلغ ۵۰۰۰ تومان *بابت پکیج دومبه ما پرداخت می کنید- - -وبه محض پرداخت مبلغ  پکیج برای شما ارسال خواهد شد
اگر شما بخواهید به عنوان

 ناشر در کافه بازار ثبت‌نام کنید

باید مبلغ :

* ۴۰٫۰۰۰ تومان *

به کافه بازار بپردازید !!


اما نیازی به این کار نیست !!


ما  این هزینه رو پرداخت کرده ایم !!


شما فقط

* مبلغ ۲۰۰۰ تومان *

 بابت

پکیج اول

و 

مبلغ ۵۰۰۰ تومان *

بابت پکیج دوم

به ما پرداخت می کنید

- - -

و

به محض پرداخت مبلغ  پکیج

 برای شما ارسال خواهد شد

]]>
آیا میدانستید؟ 2018-02-11T03:53:18+01:00 2018-02-11T03:53:18+01:00 tag:http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/16 تیکی تاکا آیا می دانستید ؟؟بیشتر کسانی که در کافه بازار برنامه منتشر می کنندبرنامه‌نویسی  رو بلد نیستند !!آره باور کنیدچند برنامه دارند و چند ترفند و به راحتی  ماهانه میلیونی کسب درآمد می کنندحالا ما به شما  این ترفند را آموزش میدهمو ما آنها را در اختیار شما قرار خواهیم داد و هر دو روز به راحتی می توانید برنامه بسازید
آیا می دانستید ؟؟


بیشتر کسانی که در کافه بازار

 برنامه منتشر می کنند

برنامه‌نویسی  رو بلد نیستند !!

آره باور کنید

چند برنامه دارند و چند ترفند 

و به راحتی  ماهانه 

میلیونی کسب درآمد می کنند


حالا
 
ما به شما  این ترفند را آموزش میدهم

و

 ما آنها را در اختیار شما 

قرار خواهیم داد و هر دو روز

 به راحتی می توانید برنامه بسازید

]]>
همکاری با ما 2018-02-11T03:29:19+01:00 2018-02-11T03:29:19+01:00 tag:http://kasbdaramadd.mihanblog.com/post/14 تیکی تاکا درود------------------»» برای همکاری با ما ««شما بعد از خرید یکی از پکیج هابه تیم توسعه دهنده یا همونتیم برنامه‌نویسی ما می پیوندید.------------------و شروع به آموزش و ساخت اپلیکیشنمیکنید و برای ما ارسال میکنیدو ما اپلیکیشن شما را به نام تیمتوسعه دهنده❤  امینیما باند ❤ در مارکت هامنتشر خواهیم کردوقتی مارکت ها تایید کردنو اپلیکیشن رو منتشر کردنبعد از فروش برنامه مورد نظربه هر تعدادکه فروخته شده باشهدر آخر ماه ( تاریخ تسویه مارکت ها)  از مجموع مبلغ فروخته شده۲۰٪ برای ماو۸۰٪ برا

درود

------------------

»» برای همکاری با ما ««


شما بعد از خرید یکی از پکیج ها

به تیم توسعه دهنده یا همون

تیم برنامه‌نویسی ما می پیوندید.

------------------

و شروع به آموزش و ساخت اپلیکیشن

میکنید و برای ما ارسال میکنید

و ما اپلیکیشن شما را به نام تیم

توسعه دهنده

❤  امینیما باند ❤

 در مارکت ها

منتشر خواهیم کرد

وقتی مارکت ها تایید کردن

و اپلیکیشن رو منتشر کردن

بعد از فروش برنامه مورد نظر

به هر تعدادکه فروخته شده باشه

در آخر ماه ( تاریخ تسویه مارکت ها) 

 از مجموع مبلغ فروخته شده

۲۰٪ برای ما
و
۸۰٪ برای شما خواهد بود

------------------

به طور مثال اگه برنامه ای ساخته‌اید

و مبلغ برای فروش در مارکت را

* ۱۰۰۰ تومان * تعیین کرده‌اید

هر فروش پس از کسر شدن درصد

مارکت 
( معمولا مارکت ها ۳۰٪ برمیدارن)

به روال همکاری خودمون میرسیم

۱۰۰۰ تومان فروش

کسر ۳۰٪ مارکت

۷۰۰ تومان مانده

کسر ۲۰٪  ما

مبلغ ۵۰۰ تومان برای شما میشود

و اگر درماه ۱۰۰ تا فروش داشته باشه

مبلغ درآمد شما میشود

*۵۰٫۰۰۰ تومان * 

خو اگر برنامه ای با قیمت ۵۰۰۰ تومان

منتشر کنید

مبلغ بیشتری کسب درآمد میکنید

و اگر ۲۰ تا ، ۳۰ تا برنامه منتشر کنی

در مجموع از هر مارکت

میتونی درآمد بالایی داشته باشی


و ماهانه میلیونی درآمد کسب کنی


اما خو اگه فکر میکنید این انصاف نیست

که شما زحمت بکشید برنامه رو بسازید

و ما به نام خودمون منتشر کنیم و 

۲۰٪ مبلغ فروش رو هم برداریم

این هیچ ایرادی نداره.....

اگر دوست دارید به تنهایی فعالیت کنید

ما حتما به شما کمک خواهیم کرد

مراحل آموزش ثبت‌نام و 

آموزش انتشار برنامه در همه مارکت ها

را به شما خواهیم داد

]]>